Regulament de activitate

                                                                                                                               Anexa nr.1, Ordinul Ministerului Sănătăţii

                                                                                                                               Nr. 394 din 27.05.2015, Modificat prin    

                                                                                                                              Ordinul Ministerului Sănătăţii 

                                                                                                                              Nr. 498 din 22.06.2016 

                                                                                   

Regulamentul de activitate

a Centrului Naţional de Management în Sănătate 

 

Capitolul I

Principii generale

1. Prezentul Regulament a fost elaborat în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1247 din 16 noiembrie 2007 ,,Cu privire la Centrul Național de Management în Sănătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.188 – 191, art. 1340).

2. Centrul Național de Management în Sănătate (CNMS) este o instituție publică, organizată în subordinea Ministerului Sănătății al Republicii Moldova.

3. CNMS în activitatea sa se conduce de prevederile legislaţiei în vigoare, actele normative ale Guvernului, Ministerului Sănătăţii, altor acte normative, tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, precum şi în baza prezentului Regulament.

4. CNMS funcționează potrivit organigramei aprobate prin ordinul ministrului sănătății.

5. Finanțarea cheltuielilor curente ale CNMS se asigură din sursele bugetului de stat. Pentru desfășurarea activității, CNMS poate folosi mijloace materiale și bănești obținute în baza contractelor, din prestarea serviciilor, realizarea proiectelor, donațiilor, sponsorizărilor, etc., în condițiile legii.

6. CNMS are statut de persoană juridică de drept public şi activează pe baza patrimoniului de stat remis în administrarea sa, dispune de bilanț propriu, conturi trezoreriale și bancare (inclusiv în valută străină), ştampila cu denumirea sa şi Stema de Stat, sigiliile necesare, formulare, blanchete şi alte forme de documente.

7. CNMS în activitatea sa, colaborează cu organele centrale de specialitate ale autorităților administrației publice și, după caz, cu cele ale autorităților administrației publice locale, cu organizațiile internaționale, precum și cu organizațiile obștești și alte organisme neguvernamentale interesate în protecția, ocrotirea și fortificarea sănătății populației.

8. Sediul Centrului Naţional de Management în Sănătate se află pe adresa: MD 2009, str. A. Cosmescu 3, mun. Chişinău.

 

Capitolul II

Misiunea, funcțiile de bază, atribuțiile și drepturile Centrului Național de Management în Sănătate

9. Misiunea și direcțiile prioritare de activitate ale CNMS sunt: colectarea, generalizarea şi analiza informaţiei statistice privind domeniul sănătăţii publice; elaborarea şi implementarea proiectelor de reformare a sistemului ocrotirii sănătăţii; participarea la elaborarea proiectelor de legi, hotărâri şi ordine şi expertiza acestora; studierea pieţei de servicii medicale, a politicii de privatizare a unor asemenea servicii şi a bazei tehnico-materiale, necesare pentru acordarea acestora; aplicarea în practică a principiilor managementului şi marketingului în medicină; perfecţionarea metodelor de planificare şi gestiune în sistemul ocrotirii sănătăţii; participarea activă la crearea sistemelor automatizate pentru colectarea informaţiei operative despre sănătatea populaţiei; instruirea specialiştilor în domeniul organizării ocrotirii sănătăţii în noile condiţii economice; întreţinerea relaţiilor internaţionale vizând domeniul ocrotirii sănătăţii.

10. Funcțiile și atribuțiile CNMS sunt:

 

10.1 În domeniul managementului și integrării serviciilor medicale:

a) coordonarea studiilor în domeniul sănătății, economiei în sănătate și a managementului sanitar;

b) participarea la elaborarea și revederea periodică a indicatorilor de activitate a prestatorilor de servicii medico-sanitare;

c) planificarea și efectuarea studiilor în scopul analizei impactului serviciilor medico-sanitare prestate populației asupra indicatorilor de sănătate;

d) planificarea și efectuarea studiilor/cercetărilor operaționale, orientate spre analiza factorilor de impact ce condiționează maladii, inclusiv cu caracter social;

e) efectuarea de studii, inclusiv comportamentale şi aplicaţii pentru evaluarea şi eficientizarea performanţelor sistemului de sănătate, analize şi proiecte pentru sprijinirea procesului de reformare a sistemului național de sănătate în contextul integrării europene;

f) colaborarea internațională cu organizații și instituții din domeniu în vederea schimbului de experiență;

g) promovarea metodelor noi în planificarea, organizarea, și prestarea asistenței medicale la diferite nivele;

h) organizarea și coordonarea activității Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății în efectuarea analizei indicatorilor de sănătate a populației și de activitate a instituțiilor medico-sanitare;

i) coordonarea activității subdiviziunilor de monitorizare, evaluare și integrare a serviciilor de asistență medicală;

j) înaintarea propunerilor pentru efectuarea schimbărilor structurale în sistemul de sănătate;

k) colectarea informației economico-financiare, în baza Matricei Conturilor Naționale în Sănătate de la instituțiile medico-sanitare, indiferent de statutul juridic, precum și de la agenții de finanțare;

l) acordarea asistenţei tehnice instituțiilor medico-sanitare publice și private în domeniul managementului serviciilor de sănătate;

m) prestarea serviciilor, inclusiv de consultanță, în domeniul managementului serviciilor de sănătate, tehnologiilor informaționale, conturilor naționale în sănătate, managementului calității, etc..

 

10.2 În domeniul statisticii medicale și a bazelor de date ale sistemului național de sănătate:

a) menținerea și gestionarea bazei naționale de date statistice în sănătate;

b) coordonarea colectării, generalizarea, prelucrarea și analiza informației statistice privind sănătatea populației și rezultatele de activitate a instituțiilor medico-sanitare publice, departamentale și private;

c) înaintarea propunerilor pentru ajustarea indicatorilor de sănătate la standardele Uniunii Europene (UE), Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);

d) organizarea colectării datelor și informației privind mișcarea naturală a populației Republicii Moldova (număr născuţi, decedaţi, natalitatea, mortalitatea generală, sporul natural, mortalitatea infantilă) și prezentarea acestora Ministerului Sănătății;

e) înaintarea propunerilor privind revizuirea formularelor de înregistrare primară a evenimentului statistic și a dărilor de seama lunare și trimestriale, în contextul implementării sistemului informațional medical integrat și standardelor EuroStat , OMS, OCDE;

f) asigurarea prezentării în Biroul European al OMS a indicatorilor de bază ai ocrotirii sănătăți populației Republicii Moldova, în conformitate cu Programul ,,Sănătatea pentru Toți,, și a analizei computerizate privind mortalitatea populației Republicii Moldova;

g) asigurarea editării anuale (în format electronic) a Anuarului Statistic al Sistemului de Sănătate din Moldova;

h) dezvoltarea și implementarea sistemelor de evaluare a programelor naționale de sănătate și a altor intervenții și activități;

i) dezvoltarea și implementarea instrumentelor pentru asigurarea calității datelor din sistemul de sănătate;

j) organizarea și desfășurarea studiilor comportamentale, de santinelă, operaționale și științifice relevante pentru evaluarea politicilor și programelor implementate;

k) prezentarea periodică a rapoartelor cu privire la rezultatele evaluărilor efectuate;

l) dezvoltarea, implementarea și menținerea sistemelor de monitorizare informațională electronică în cadrul programelor naționale de sănătate și a altor intervenții atât în cadrul CNMS, precum și în cadrul altor instituții implicate în colectarea și analiza datelor;

m) perfecţionarea metodelor şi formelor de analiză medico-economică (instrumente de colectare a datelor, fluxul informațional, programe automatizate, etc.) a activităţii prestatorilor de servicii medicale;

n) înaintarea propunerilor de perfecţionare a metodelor de planificare şi gestionare a resurselor din sistemul sănătății;

o) crearea și menținerea bazei naţionale de date: statistice, economico-financiare (Conturile Naționale în Sănătate) și de activitate a prestatorilor de servicii medicale (sector spitalicesc, primar), etc.;

p) prestarea serviciilor, inclusiv de consultanță, în domeniul managementului serviciilor de sănătate, conturilor naționale în sănătate, etc.;

q) acordarea asistenței specialiștilor și instituțiilor implicate în colectarea, raportarea și analiza datelor precum și în utilizarea noilor tehnologii informaționale.

 

10.3 În domeniul analizei și planificării Resurselor Umane în Sănătate:

a) efectuarea analizei resurselor umane din sistemul sănătății și elaborarea propunerilor de planificare, formare, management, instruire a personalului medical;

b) participarea la implementarea politicilor și strategiilor în domeniu resurselor umane din sistemul național al sănătății;

c) cooperarea internațională în cadrul Rețelei de Sănătate din Europa de Sud – Est;

d) participarea la cercetările regionale în domeniul resurselor umane în sănătate sub egida Rețelei de Sănătate din Europa de Sud – Est;

e) elaborarea și prezentarea rapoartelor cu privire la resursele umane în sănătate pentru facilitarea elaborării politicilor în domeniu;

f) activități pentru consolidarea datelor cu referire la resursele umane în sănătate la nivelul Rețelei de Sănătate;

g) monitorizarea și evaluarea practicilor existente, a cadrului normativ, a politicilor și strategiilor în domeniul resurselor umane în contextul elaborării programelor de instruire în managementul resurselor umane;

h) elaborarea, completarea și menținerea bazei de date și a registrelor profesionale a medicilor, farmaciștilor și lucrătorilor medicali cu studii medii;

i) elaborarea și menținerea bazei de date a medicilor și lucrătorilor medicali cu studii medii emigrați;

j) autorizarea exercitării profesiunilor medico-sanitare în sistemul național al sănătății;

k) evidența și monitorizarea realizării prevederilor acordurilor bilaterale cu privire la migrația circulară a lucrătorilor medicali;

l) efectuarea cercetărilor și studiilor cu privire la resursele umane în sănătate, elaborarea propunerilor privind utilizarea eficientă a resurselor umane în sistemul național al sănătății.

 

10.4 În domeniul tehnologiilor informaţionale în Sănătate:

a) coordonarea activităților de elaborare, proiectare, modelare, implementare și gestionare a sistemului informațional medical integrat la nivel național;

b) participarea la ajustarea standardelor în domeniul informaticii medicale în conformitate cu standardele internaţionale şi europene;

c) participarea la elaborarea politicilor în domeniul sistemelor informaţionale medicale și a sistemelor informaționale automatizate prin utilizarea inteligentă a soluțiilor tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, inclusiv de interoperabilitate a sistemelor de informații în sănătate;

d) elaborarea şi implementarea tehnologiilor WEB pentru promovarea politicilor, strategiilor şi altor documente de importanţă majoră pentru sistemul sănătăţii;

e) utilizarea mijloacelor electronice moderne de comunicare în scopul informării populaţiei despre programele din sistemul ocrotirii sănătăţii;

f) conlucrarea cu autorităţile publice din domeniu şi instituţiile abilitate, inclusiv instituţiile medico-sanitare, în domeniul sistemelor informaţionale;

g) asigurarea instruirii medicilor şi personalului medical în utilizarea tehnologiilor informaţionale şi sistemelor informaţionale medicale şi biomedicale;

h) organizarea suportului tehnic, tehnologic şi informaţional Ministerului Sănătăţii;

i) prestarea serviciilor de consultanță și suport în domeniul tehnologiilor informaționale.

 

10.5   În domeniul Programelor Naţionale de Sănătate (completat conform Ordinul Ministerului Sănătății nr.498 din 22.06.2016 cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Sănătății 394 din 27.05.2015):

a) Monitorizarea şi evaluarea implementării Programelor Naţionale în Sănătate în domeniul controlului bolilor transmisibile şi non-transmisibile şi prezentarea rapoartelor Ministerului Sănătăţii,

b) Identificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale esenţiale necesare populaţiei, stabilirea priorităţilor, serviciilor medicale, cu respectarea principiilor de asigurare echitabilă a necesităţilor populaţiei şi prezentarea acestora Ministerului Sănătăţii,

c) Coordonarea activităţilor din cadrul planurilor de acţiuni ale Programelor Naţionale în Sănătate,

d) Înaintarea propunerilor orientate spre evitarea fragmentării politicilor publice în domeniul asistenţei medicale integrate, promovarea şi integrarea programelor de sănătate publică prin politici de gestionare coordonate,

e) Evaluează rezultatele implementării şi informează Ministerul Sănătăţii

 

11. CNMS este investit cu următoarele competențe:

a) examinează și soluționează problemele de competență prevăzute de prezentul Regulament și prezintă Ministerului Sănătății propunerile de rigoare;

b) determină direcțiile și modalitățile de utilizare a patrimoniului transmis în administrarea sa în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

c) înaintează Ministerului Sănătății propuneri referitor la perfecționarea structurii rețelei instituțiilor medico-sanitare de toate nivelele (asistența medicală primară, asistența medicală secundară/terțiară, de reabilitare, urgență și de îngrijiri), precum și direcțiile principale și principiile de consolidare a bazei tehnico-materiale a instituțiilor medicale;

d) solicită de la instituțiile medicale publice, departamentale și private informații, calcule, date statistice precum și alte informații necesare pentru exercitarea funcțiilor și atribuțiilor CNMS;

e) stabilește, în condițiile legii, relații de colaborare în domeniul managementului sanitar cu orice partener, inclusiv de peste hotarele țării;

f) organizează și efectuează instruiri în domeniile sale de competență;

g) încheie contracte cu privire la studii, locațiune, prestare a serviciilor, lucrări experimentale și alte contracte economice;

h) percepe taxe pentru serviciile prestate conform tarifelor aprobate în modul stabilit;

i) cere recuperarea pagubelor produse prin acțiunile nelegitime ale persoanelor fizice și juridice.

 

12. Competențele ce revin CNMS sunt realizate de director, directorii adjuncți și alte persoane oficiale din administrația CNMS, conform obligațiilor de serviciu, stabilite de prezentul Regulament, iar în cazurile prevăzute de legislația în vigoare de comun acord sau cu participarea colectivului de muncă.

 

Capitolul III

Organizarea și funcționarea CNMS

Secțiunea 1-a

Fondatorul

13. Fondator al CNMS este Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.

14. Fondatorul are următoarele atribuţii exclusive:

a) adoptarea deciziei de fondare, reorganizare sau lichidare a CNMS conform actelor normative în vigoare;

b) numirea şi eliberarea din funcţie a Directorului CNMS, conform mecanismului legal stabilit;

c) numirea şi eliberarea din funcţie a directorilor adjuncți ai CNMS, conform mecanismului legal stabilit;

d) încheierea şi desfacerea contractelor de muncă cu Directorul şi directorii adjuncți ai CNMS, stabilirea salariilor acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;

e) aprobarea, modificarea şi completarea Regulamentului, organigramei şi statelor de personal ale CNMS;

f) aprobarea devizelor de venituri şi cheltuieli, planurilor de finanţare, a modificărilor la acestea;

g) transmiterea, în baza contractului de comodat, a bunurilor (Fondatorului) în gestiunea CNMS;

h) aprobarea dării în locaţiune, comodat, etc. a bunurilor şi încăperilor, trecerii la cheltuieli a mijloacelor fixe şi vânzării mijloacelor fixe neutilizate în activitatea CNMS, conform legislaţiei în vigoare;

i) alocarea mijloacelor financiare pentru construcţia, reconstrucţia, reparaţia capitală a edificiilor, procurarea utilajului costisitor şi transportului sanitar;

j) controlul activităţilor curente ale CNMS, inclusiv prin solicitarea de informaţii, acte, rapoarte de activitate, etc.

 

15. Deciziile Fondatorului, în problemele ce ţin de atribuţiile sale, sunt obligatorii pentru conducerea şi persoanele cu funcţii de răspundere ale instituţiei. În cazul depistării încălcărilor, pierderii încrederii, Fondatorul este în drept să ia decizii referitoare la activitatea CNMS şi se limiteze delegările date conducătorului instituţiei.

16. Hotărârile, ordinele şi deciziile Ministerului Sănătăţii, în problemele ce ţin de atribuţiile acestuia, ca organ central de specialitate, sunt obligatorii pentru CNMS, conducere şi alte persoane cu funcţii de răspundere.

Secțiunea 2-a

Conducerea CNMS

A.    Directorul

17. CNMS este condus de Director, numit şi eliberat din funcție, în condițiile legii, prin ordin al ministrului sănătății.

18. Directorul conduce și poartă răspundere pentru întreaga activitate a CNMS.

19. În limitele competenței administrativ-juridice, directorul are următoarele funcții:

a) reprezintă interesele, fără procură, din numele şi pentru CNMS, în  relaţiile cu persoanele terţe;

b) realizează conducerea operativă a CNMS și asigură funcționarea efectivă a acestuia;

c) eliberează procuri, emite ordine, dispoziții, instrucțiuni obligatorii pentru toți colaboratorii și subdiviziunile CNMS;

d) asigură executarea legislației, hotărârilor și deciziilor Ministerului Sănătății;

e) angajează și eliberează din funcție, aplică sancțiuni disciplinare, stimulează moral și material personalul CNMS, în conformitate cu legislația în vigoare;

f) încheie contracte privind efectuarea lucrărilor necesare funcționării CNMS;

g) reprezintă interesele CNMS în instanțele de toate nivelele;

h) organizează procesul de elaborare și efectuează controlul realizării planurilor de lucru aprobate;

i) asigură conlucrarea CNMS cu alte instituții și organizații naționale și internaționale;

j) efectuează măsuri pentru asigurarea CNMS cu cadre calificate, finanțare, dezvoltarea bazei tehnico-materiale;

k) deschide conturi bancare și prezintă devizul de cheltuieli al CNMS spre aprobare în modul stabilit;

l) examinează periodic (conform planului) dările de seamă cu privire la activitatea departamentelor, direcțiilor și secțiilor CNMS;

m) administrează procesul de elaborare a proiectelor planurilor de activitate, finanțare și asigurare tehnico-materială a CNMS, alte planuri și le prezintă Ministerului Sănătății pentru aprobare;

n) prezintă, în modul stabilit Ministerului Sănătății, rapoartele privind rezultatele activității CNMS, documentele de trecere la pierderi a valorilor materiale consumate sau neutilizate, metalelor prețioase, utilajului, aparatelor, materialelor, etc., în conformitate cu legislația în vigoare;

o) aprobă documentele interne care asigură securitatea muncii și antiincendiară, etc.;

p) este responsabil de eficiența activității CNMS, de buna administrare a resurselor umane, materiale și financiare, conform legislației în vigoare;

q) prezintă ministrului sănătății, pentru numire şi eliberare din funcţie, candidaturile directorilor adjuncți ai CNMS.

 

20. După coordonarea cu ministrul sănătății, în scopul realizării atribuțiilor sale, directorul poate delega, prin act administrativ intern, competențele ce îi revin, precum și dreptul de semnătură, unuia din directorii adjuncți.

21. Directorul aprobă, prin act administrativ intern, normele de muncă aplicabile în activitatea specifică și regulamentul intern, după consultarea cu reprezentanții salariaților.

 

B.     Directorii adjuncți

22. În activitatea sa, directorul este ajutat de directori adjuncți, în conformitate cu organigrama, aprobată prin ordinul ministrului sănătății.

23. Directorii adjuncți sunt numiți și eliberaţi din funcție, în condițiile legii, de ministrul sănătății, la propunerea directorului CNMS.

24. Directorii adjuncţi asigură:

a) organizarea, coordonarea și monitorizarea activității specifice departamentului/direcției pe care o conduc;

b) respectarea și punerea în practică a deciziilor directorului;

c) îndeplinirea în termen a obligațiilor pe care le primesc;

d) coordonarea activității de specialitate desfășurată de personalul din departament și/sau direcțiile din subordine;

e) participarea la elaborarea planurilor anuale și de perspectivă ale CNMS;

f) informarea corectă și în timp util a directorului cu privire la problemele specifice și la eventualele disfuncționalități constatate în cadrul departamentului/direcției/secției pe care o conduc;

g) asigurarea informării tuturor subdiviziunilor CNMS cu privire la activitatea proprie și implicarea personală pentru buna funcționare a CNMS în întregime;

h) organizarea pregătirii materialelor pentru expoziții, simpozioane, etc.;

i) inițierea activităților de instruire a personalului de specialitate din subordine;

j) organizarea activității departamentului/direcției privind elaborarea planului de activitate, de instruiri, cercetări, studii și asigurarea calităţii lucrărilor executate;

k) exercitarea atribuțiilor directorului, în absența acestuia, prin delegare în conformitate cu prevederile p.20.

l) îndeplinirea altor atribuții stabilite de director, specifice domeniului de activitate.

 

Secțiunea a 3-a

Alte organe de conducere în cadrul CNMS

A.    Șefii de direcții/secții/servicii

25. Șefii de direcție din cadrul departamentelor CNMS sunt numiți şi eliberaţi din funcție prin ordin al directorului și au următoarele atribuții:

a) asigură realizarea scopului și obiectivelor direcției/secției/serviciului în domeniul de competență;

b) coordonează activitatea personalului din subordine, asigură avizarea actelor, care sunt tangenţiale cu activitatea subdiviziunii pe care o conduc  ;

c) participă și răspund personal de realizarea calitativă și în termeni a lucrărilor repartizate;

d) îndeplinesc orice alte sarcini primite pe linie ierarhică în legătură cu activitatea subdiviziunii pe care o conduc, iar la necesitate a CNMS.

26. Serviciul pentru apărarea drepturilor pacienților în staționarele de psihiatrie este responsabil de controlul respectării drepturilor omului și examinarea plângerilor bolnavilor care beneficiază de asistență medicală psihiatrică în conformitate cu art.37 a Legii privind sănătatea mintală nr.1402 din 16 decembrie 1997.

27. Persoana din cadrul Serviciului este angajată și își desfășoară activitatea în conformitate cu Regulamentul aprobat prin ordinul ministrului sănătății

28. Dreptul la prima semnătură pe toate actele CNMS îl are directorul.

29. În lipsa directorului, dreptul la semnătură revine unuia din directorii adjuncți desemnați de Ministerul Sănătății.

30. Persoanele investite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea și corectitudinea documentului semnat.

31. Semnăturile pe actele oficiale ale CNMS sunt aplicate în următoarele forme: semnătura personală și/sau semnătura digitală.

 

Capitolul IV

Patrimoniul CNMS

32. CNMS dispune și se folosește de patrimoniul ce-i aparține, care include fondurile de bază, mijloace circulante, alte bunuri, valoarea cărora este reflectată în bilanțul contabil.

33. Patrimoniul CNMS se formează din:

a) mijloace bugetare;

b) mijloace speciale obținute în urma presării serviciilor;

c) credite bancare;

d) venituri provenite din realizarea cercetărilor, studiilor, instruirilor, în bază de contract;

e) mijloace provenite din urma donațiilor, sponsorizărilor și alte venituri provenite din colaborarea (cooperarea) națională și internațională, de la diverse societăți, asociații profesionale, precum și de la persoane fizice.

34. Patrimoniul CNMS este destinat pentru realizarea activităților stipulate de prezentul Regulament, precum și pentru acoperirea cheltuielilor legate de prestarea serviciilor, întreținerea CNMS, stimularea materială a salariaților și dezvoltarea bazei tehnico-materiale și sociale a instituției.

35. Clădirile, construcțiile și alte încăperi, transportul ce aparțin CNMS, care temporar nu sunt folosite, pot fi date în locație altor organizații și întreprinderi. Plata pentru bunurile transmise în locație constituie mijloace extrabugetare.

 

Capitolul V

Dispoziții finale

36. În termen de 30 zile de la data întrării în vigoare a prezentului Regulament, CNMS va aproba, prin ordin al directorului, Regulamentul intern.

37. Dispozițiile prezentului Regulament se aduc la cunoștința personalului CNMS.

38. Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancționează, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

39. Prezentul Regulament se aprobă, modifică, se completează și se pune în aplicare prin Ordin al Ministrului Sănătății al Republicii Moldova.